©2012 Мултиинженеринг ЕООД
Тел: 0884-326-383
Внедряване и поддръжка: multi-eng

Нашите  партньориДейноста на  МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД  е   съсредоточена в няколко основни направления:

       Подпомагане на работодателя в изграждане на здравословни и безопасни условия на труд съгл. Директива 89/ 391/ ЕЕС и Закона за здравословни и безопасни условия на труд ( ЗЗБУТ ), чрез действащата към фирмата служба по трудова медицина съгл. НАРЕДБА № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, регистрирана под № 289-3/29.10.2010 в Министерство на здравеопазването.

       Обучение на електротехници за квалификационна група по електробезопасност

       Обучение на групи  и комитети  по условия на труд ( ГУТ и  КУТ ) съгл. Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. и  обучение на представители в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

       Осъществяване на технически надзор на широка гама съоръжения с повишена опасност ( СПО ). Мулти инженеринг ЕООД притежава лицензия №138/ 02.02.2005 г. издадена от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, за извършване на технически надзор на : Котли, Съдове метални, работещи при свръхналягане, по-високо от 0,05 MPa, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, съоръжения повдигателни.

       Техническият надзор е инспекционна дейност на съоръжения с повишена опасност и техните ползватели по Закона за техническите изисквания към продуктите. Осигуряването на тази дейност от лицензиран орган е задължение на ползвателите на съоръжения.

       Проектира и изгражда  web сайтове, осигурява тяхната поддръжка, текуща актуализация и осъвременяване.

       Възстановяване на данни от всякакви носители HDD, Floppy, CD/DVD, flash drive и др. независимо от файловата система.
   HACCP
   НОРМАТИВНА БАЗА

Internet multi-eng.com
КОДЕКСИ
ЗАКОНИ
НАРЕДБИ по КТ
НАРЕДБИ ЗЗБУТ
ПРАВИЛНИЦИ ЗЗБУТ
Google