В процеса на европейската интеграция на нашата страна, чрез Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), са въведени основните положения на рамковата директива 89/ 391/ ЕЕС за насърчаване на мерки за подобрение на работната среда и здравето на работниците.

В изпълнение на тези задачи чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да сключи договор със служба  по трудова медицина.


Изтегли проекто-договорСлужбата по трудова медицина към " МУЛТИ ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД регистрирана под № 289-3/29.10.2010. в Министерство на здравеопазването има за цел да подпомага работодателите в:

   1.разработка на мерки за прилагането на нормативните актове, санитарно-хигиенните норми и участие в разработването на инструкции за  ЗБУТ

   2.обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и на техните представители в КУТ / ГУТ по ЗБУТ и оказване  на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ

   3.препоръки по отношение избора на средствата за колективна и лична защита и оценка на ефективността на работата на системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;

   4.организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда и параметрите на електрическите и др. инсталации  имащи отношение към безопасността на труда.

   5.наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа и разработване на  препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване с цел по-доброто им приспособяване към отделните индивиди;


Oценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, сгл. Наредба №5 за реда, начина и периодичността за извършване оценка на риска.

   1. оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда, трудовия процес - високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка и определяне на изложените на риск лица;

   2. оценка на риска при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск;

   3. оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му.
   

   

Нашите  партньори


©2012 Мултиинженеринг ЕООД
Тел: 0884-326-383
Внедряване и поддръжка: multi-eng
НОРМАТИВНА БАЗА
КОДЕКСИ
ЗАКОНИ
НАРЕДБИ по КТ
НАРЕДБИ ЗЗБУТ
ПРАВИЛНИЦИ ЗЗБУТ
Трудова медицина