Нашите  партньориФормуляри

Д  О  Г  О  В  О  Р

АКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

РЕВИЗИОННА КНИГА
©2012 Мултиинженеринг ЕООД
Тел: 0884-326-383
Внедряване и поддръжка: multi-eng
НОРМАТИВНА БАЗА
КОДЕКСИ
ЗАКОНИ
НАРЕДБИ по КТ
НАРЕДБИ ЗЗБУТ
ПРАВИЛНИЦИ ЗЗБУТ

   Техническият надзор е инспекционна дейност на съоръжения с повишена опасност и техните ползватели по Закона за техническите изисквания към продуктите. Осигуряването на тази дейност от лицензиран орган е задължение на ползвателите на съоръжения.
   Мулти инженеринг ЕООД притежава лицензия №138/ 02.02.2005г. издадена от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, за извършване на технически надзор на следните видове съоръжения:

Котли

 • Котли парни, работещи при свръхналягане до 0,05 MPa.

 • Котли водогрейни, работещи при температура на нагрятата вода до 110°C.

Съдове метални, работещи при свръхналягане, по-високо от 0,05 MPa

 • Съдове, работещи с неотровни, неразяждащи и взривобезопасни среди при свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в dm 3 и свръхналягането в MPa не превишава числото 1000.

 • Съдове, работещи с отровни, разяждащи и взривоопасни среди при свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в dm 3 и свръхналягането в MPa не превишава числото 50.

 • Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции.

 • Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на неотровни, неразяждащи и взривобезопасни среди, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване.

 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130°С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др.

 • Съдове за хладилни уредби.

 • Контейнери за съхраняване и транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.

 • Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване на отоплителни инсталации, уредби или газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода

 • Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда над 110°С до 250°С или с налягане над 0,05 MPa до 1,6 MPa.

 • Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm до 108 mm и с температура на транспортираната среда от 250°С до 450°С или с налягане над 1,6 MPa до 8,0 MPa.

 • Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm до 76 mm и с температура на транспортираната среда 450°С и по-висока или с налягане над 8,0 MPa.

Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ

 • Съоръжения и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газов уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

 • Газови инсталации и съоръжения и газови уреди за природен газ или за втечнен въглеводороден газ в жилищни, административни и общественообслужващи сгради.

 • Инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво.

 • Съоръжения и инсталации лабораторни газови.

 • Уреди газови за туризъм.


Уредби ацетиленови

 • Генератори ацетиленови стационарни с работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на които произведението от налягането в MPa и обема в dm 3 е не по-голямо от числото 30.

 • Генератори ацетиленови с работно налягане, по-ниско от 0,05 МРа.

 • Инсталации бутилкови захранващи за ацетилен.

 • Тръбопроводи метални за ацетилен от станции, генератори или бутилкови захранващи инсталации.

Съоръжения повдигателни

 • Кранове товароподемни с ръчно задвижване и с товароподемност до 5 t.

 • Кранове товароподемни с ръчно задвижване на механизма за придвижване и с пневматичен или хидравличен цилиндър за повдигане с товароподемност до 5 t.

 • Кранове конзолни.

 • Кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 t.

 • Кранове стрелови тип с постоянен обсег на стрелата без товарна количка или без механизми за въртене или придвижване.

 • Кранове товароподемни, преместващи се (пълзящи) за монтиране на мачти, кули, тръби и комини, инсталирани на съоръжението, което се монтира.

 • Колички електрически товароподемни, движещи се по надземни релсови пътища, немонтирани на кранове.

 • Телфери електрически, немонтирани на кранове.

 • Органи товарозахващащи - куки, грайфери електромагнити, спредери и др.

 • Приспособления сменяеми товарозахващащи, окачени на товароподемната кука - сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.

 • Палети, кошове, контейнери, кюбели, с изключение на специалните приспособления, използвани в металургичното производство и транспортните контейнери с общо предназначение, за които действат специални изисквания.

 • Пътища кранови на посочените в тази точка кранове.

 • Площадки работни подвижни.

Ако се нуждаете от тази услуга или имате въпроси, моля свържете се с нас.
Технически надзор
ИНСПЕКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА Е СПРЯНА ВРЕМЕННО !