Изготвяне и въвеждане на система HACCP

СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И КРИТИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ - HACCP

   В директива на Съвета на Европа 93/43/ЕЕС, чл. 3, има специално изискване за въвеждане на HACCP при производство и търговия с хранителни продукти. В българското законодателство системата HACCP се цитира в ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ чл.17, ал.3 и чл.18, ал.1 и 2, както и в Наредба № 5 от 25.05.2006 г. чл.70 ал.1, 2, 3 и 4; чл.71; чл.72 ал.2. В Наредба № 5 от 25.05.2006 г. чл.70 ал.2 са заложени изисквания за въвеждане на основните й принципи.

   Контролни органи изискващи въвеждането и контролиращи прилагането: ДВСК и РИОКОЗ.

HACCP - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

   HACCP означава for Hazard Analysis Critical Control Point, или Анализ на риска и критични контролни точки. Това определение описва систематичен подход, чрез който се идентифицират и контролират рисковете (микробиологичен, химичен или физичен), които биха могли да представляват опасност за приготвянето на безопасна храна.

   HACCP включва идентифициране на възможните грешки и изготвяне на план за това как да се предотвратят тези грешки. Казано по-просто, това е система, чрез която се контролира безопасността на съставките и доставките в хранителния бизнес и това, което става с тях в последствие.

   HACCP се различава от традиционните методи за осигуряване на качество от типа "производство и тестване", които могат да доведат до скъпо струващо "връщане" на съмнителната хранителна продукция.

   Подходът на HACCP произлиза от Engineering System's - "Анализ на режим на грешки и ефекта". Той е бил използван по-нататък през 60-те години от Pillsbury и Националната администрация по аеронавтика и космос (NASA), за да се гарантира доставката на безопасни храни за астронавтите.

   През 1971 подходът HACCP е представен на първата Американска Национална Конференция по Защита на Храните.
   През 1973 HACCP се прилага към Наредбата за нискокиселинни консервирани храни.
   От 1988 до сега принципите на HACCP непрекъснато се промоцират и се насърчава тяхното прилагане. В днешно време производителите на храни по целия свят използват HACCP в много голяма степен.

   В съответствие с Директива 1993/43/EEC, производителите на хранителни продукти се задължават по закон да имат въведена система за управление на безопасността на храните, базирана върху принципите на HACCP. Директивата за хигиена на хранителните продукти на ЕО, 1993/43/ЕЕС посочва изискванията към хранителния бизнес.
Собственикът или управителят на хранителния бизнес е юридически задължен да разбира изискванията на Директивата и да може да обясни как тя е приложена на практика в бизнеса.


Интернет връзки:

Food and Agriculture Organisations of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla, I-00100 Rome, Italy
Tel. : 39 6 5705 1, Fax : 39 6 5705 4593
E-mail : codex@fao.org, http://www.codexalimentarius.net


Нашите  партньори


©2012 Мултиинженеринг ЕООД
Тел: 0884-326-383
Внедряване и поддръжка: multi-eng
НОРМАТИВНА БАЗА
КОДЕКСИ
ЗАКОНИ
НАРЕДБИ по КТ
НАРЕДБИ ЗЗБУТ
ПРАВИЛНИЦИ ЗЗБУТ
HACCP